online casino singaporeslot malaysiaslot malaysiaonline casino singaporemega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Arhivă

2016

OFERTA EDUCATIONALA ---------------------------------------------------------------

Admitere 2015

Oferta educațională pentru anul universitar 2015 – 2016

 

Domeniile de studiu: Sănătate

Programe de studii: studii de licență

Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară

Acreditare: Acreditată ARACIS

Cifra de şcolarizare ARACIS: 50 pentru Medicină dentară şi 50 pentru Tehnică dentară

Tip instituţie: Publică, de stat

CRITERII DE ADMITERE ---------------------------------------------------------------

Criteriile examenului de admitere pentru anul universitar 2016 – 2017 (sesiunile iulie - septembrie)

 

Programul de studii Medicină Dentară

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, pentru programul de studii Medicină Dentară, astfel: 75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere).

Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

1.      media la examenul de bacalaureat,

2.      nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

 

Programul de studii Tehnică Dentară

Ponderea notei de la proba de aptitudini va fi de 50% iar restul de 50% va fi reprezentat de media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. media la examenul de bacalaureat,
  2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

Criterii de admitere pentru anul universitar 2015 – 2016

 

PROGRAM DE STUDII - MEDICINĂ DENTARĂ

DURATA – 6 ANI

NUMĂR DE CREDITE - 360

Concursul constă dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări.

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, începând cu sesiunea iulie 2015, pentru programul de studii Medicină Dentară:

75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere)

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:

1. media la examenul de bacalaureat;

2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

 

PROGRAM DE STUDII -  TEHNICĂ DENTARĂ

 

DURATA – 3 ANI

NUMĂR DE CREDITE - 180

Forma de examinare: o probă de aptitudini.

Proba  de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

Începand cu sesiunea iulie 2015, în calculul mediei generale de admitere ponderea notei de la proba de aptitidini este de 50%, iar ponderea mediei de la examenul de bacalaureat este de 50%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:

1. media la examenul de bacalaureat;

2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat. 

 

 

Tematica probelor de concurs

 

Tematica probei de  BIOLOGIE

1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th.

Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

2. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006

Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean

ISBN: 978-973-135-364-7

 

 Tematica probei de CHIMIE ORGANICĂ

Chimie clasa a X-a

1. Introducere în studiul chimiei organice.

2. Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4. Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

 

Chimie clasa a XI-a

1. Clasificarea compuşilor organici.

2. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli.

Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3. Reacţii chimice ale compuşilor organici:

- Reacţii de halogenare.

- Reacţii de alchilare.

- Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

- Reacţii de hidrogenare şi reducere.

- Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

- Reacţii de esterificare.

- Reacţii de hidroliză.

- Reacţii de condensare şi policondensare.

- Reacţii de diazotare şi cuplare.

- Reactii de oxidare.

4. Izomerie optică.

5. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6. Compusi organici cu importanţă biologică:

- Aminoacizi.

- Proteine.

- Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

 

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

 

 

Pentru proba de FIZICĂ

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii.

Aplicaţii

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, >Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric –

Generalități).

 

NOTA: Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X=a și a XI-a care conține program afișată.

 Manuale orientative:

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)

ACTE NECESARE ---------------------------------------------------------------

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte
(într‐un dosar plic)*:
 
a) Pentru cetăţenii români:
1. cererea‐tip de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. actul de identitate în copie simplă;
4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi‐ au schimbat numele);
5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2015, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
6. foaia matricolă în original/copie legalizată;
7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.
8. patru fotografii color ‐ după caz, tip buletin/carte de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fară taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
• recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respective organizaţii nu este luată în considerare;
• copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
• declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
• cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;
 
b) Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:
1. cererea‐tip de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;
3. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 ‐ 4) valabil la momentul înscrierii;
4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi‐ au schimbat numele);
5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2015, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;
6. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MECS sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2015 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
7. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;
8. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;
9. Adeverinţă medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.
10. patru fotografii color ‐ după caz, tip buletin/carte de identitate;
11. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
12. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fară taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
13. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
14. Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 2) şi Declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 3);
15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii  cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;
 
c) Pentru cetăţenii din statele terţe UE, SEE şi CE:
1.  declaraţie pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor;
2.  declaraţie cu lista documentelor depuse la dosar;
3.  scrisoare de accept eliberată de MECS;
4.  Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (Anexa 1) în două exemplare;
5.  diplomă Bacalaureat sau echivalent în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
6.  foaia matricolă aferentă studiilor efectuate la liceu (situaţia şcolară) în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
7.  certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu nivelul acceptat minim Bl sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituţiile agreate de către Universitatea „Ovidius" din Constanţa;
8.  certificat de naştere în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română (pentru certificatele eliberate în alte ţări);
9.  copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 ‐ 4) valabil la momentul înscrierii
10. certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi‐au schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
11. Adeverinţă medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.
12. patru fotografii color ‐ după caz, tip buletin/C.I.;
13. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 150 EUR;
14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

REGULAMENTE ADMITERE ---------------------------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE ---------------------------------------------------------------

SIMULARE ADMITERE 2015

BAZA DE DATE SUBIECTE ---------------------------------------------------------------

BAZĂ DE DATE ORIENTATIVĂ 2015

2014

OFERTA EDUCATIONALA

2014 – 2015

 

Domeniile de studii de licență: Sănătate

Programe de studii de licență: Medicină dentară, Tehnică dentară

Acreditate ARACIS

 

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ

Durata – 6 ani

Număr de credite - 360

Concursul constă dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de biologie şi chimie.

Ponderea întrebărilor va fi: 50 întrebări de biologie şi 50 întrebări de chimie.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale: media la examenul de bacalaureat.

 

PROGRAMUL DE STUDII TEHNICĂ DENTARĂ

Durata – 3 ani

Număr de credite - 180

Concursul constă dintr- o probă de aptitudini, care constă în modelaj din gips după model dat.

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale: media examenului de bacalaureat.

 

Cifrele de școlarizare 2014 – 2015

 

Programul de studii

Cifra de școlariare pentru studiide licență în regim de finanțare de la bugetul de stat

TOTAL

Cifra de școlariare pentru studiide licență în regim cu taxă, cursuri de zi

Cifra de școlariare pentru studiide licență în regim cu taxă pe cont propriu valutar, cursuri de zi

Medicină Dentară

27

16

5

Tehnică Dentară

14

36

0

TOTAL

41

52

5

 

---------------------------------------------------------------

REGULAMENT ADMITERE

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa în sesiunile iulie şi septembrie 2014

---------------------------------------------------------------

TAXE

Taxe de școlarizare și de admitere pentru anul universitar 2014 – 2015

 

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ 

·         studenţi români –  MD I– 7 000 lei   

·         studenţi străini – MD I – 5 000 EURO

 

PROGRAMUL DE STUDII TEHNICĂ DENTARĂ – TD I – 4500 lei

 

Taxe de admitere - 100 lei

---------------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

 

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

Concursul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 întrebări din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegere, (într-o pondere de 25%).

 

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

Forma de examinare: o probă de aptitudini.

Calcularea mediei de admitere: proba de aptitudini reprezentând 50%, iar restul de 50% este reprezentat de media examenului de Bacalaureat.

 

Proba  de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

 

În prezent, se lucrează la actualizarea bazei orientative de date, cu subiecte pentru admiterea 2015, pentru Facultatea de Medicină Dentară, acestea urmând a fi postate pe site-urile facultăților.

 

 

Tematica probelor de concurs

Tematica probei de  Biologie

 

1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th.

Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

 

şi

 

2. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006

Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean

ISBN: 978-973-135-364-7

 

 

Tematica probei de Chimie organică

 

Chimie clasa a X-a

1. Introducere în studiul chimiei organice.

2. Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.

3. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.

4. Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

 

Chimie clasa a XI-a

1. Clasificarea compuşilor organici.

2. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli.

Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.

3. Reacţii chimice ale compuşilor organici:

- Reacţii de halogenare.

- Reacţii de alchilare.

- Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.

- Reacţii de hidrogenare şi reducere.

- Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

- Reacţii de esterificare.

- Reacţii de hidroliză.

- Reacţii de condensare şi policondensare.

- Reacţii de diazotare şi cuplare.

- Reactii de oxidare.

4. Izomerie optică.

5. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici

6. Compusi organici cu importanţă biologică:

- Aminoacizi.

- Proteine.

- Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

 

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 - 2014.

 

Pentru proba de FIZICĂ

 

1. FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

 

2. FIZICĂ - manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii.

Aplicaţii

 

3. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

 

4. FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, >Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric –

Generalități).

 

NOTA: Este vlabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X=a și a XI-a care conține program afișată.

 

Manuale orientative:

1. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

2. Fizică - Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)

3. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)

4. Fizică - Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)

5. Fizică - F1 + F2 - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)

6. Fizică - Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)

 

--------------------------------------------------------------- 

CALENDAR ADMITERE

 

Calendarul admiterii la studii de licenţă sesiunea septembrie 2014

 

Susţinerea probelor de concurs – programul de studii Medicină Dentară

Data: 12  septembrie 2014, ora 9.00

 

Pentru studenţii români, UE, SEE şi CE

01 – 10 septembrie 2014   înscrieri pentru programul de studii Medicină Dentară

12 septembrie 2014 - ora 9:00 susţinerea probelor de concurs - programul de studii Medicină Dentară

 

Programul de înscrieri:

09:00 – 16:00 - luni – vineri 

09:00 – 12:00 - sâmbătă, duminică

 

Taxe de înscriere- 100 lei

 

Locații și centre de înscriere

Facultatea de Medicină Dentară

Adresa:  str. Ilarie Voronca nr.7 , Constanța

 

Telefon/fax: 0241-545697 

 

 

Calendarul admiterii la studii de licenţă sesiunea iulie 2014

Pentru studenţii români, UE, SEE şi CE

14-20 iulie 2014   înscrieri pentru programele de studii Medicină Dentară și Tehnică Dentară

21 iulie 2014   susţinerea probei de concurs  - programul de studii Tehnică Dentară

23 iulie 2014   susţinerea probelor de concurs  - programul de studii Medicină Dentară

 

Pentru studenţii străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă pe cont propriu valutar

15 iunie – 25 iulie 2014 depunerea dosarelor candidaţilor

24 septembrie       afişarea listei cu candidaţii care au primit scrisoarea de acceptul la studii/atestatul de recunoastere, condiție de participării la probele de concurs

25 – 29 septembrie 2014  susţinerea probelor de concurs

 

Locații și centre de înscriere

Facultatea de Medicină Dentară

Adresa:  str. Ilarie Voronca nr.7 , Constanța

Telefon/fax: 0241-545697 

 

---------------------------------------------------------------

BAZA DE DATE SUBIECTE

 

Rezolvare subiecte pentru admitere 2014 - septembrie - publicat 12.09.2014 - click aici

Rezolvare subiecte pentru admitere 2014 - publicat 23.07.2014 - click aici

Bază de date subiecte pentru admitere 2014 - click aici

Bază de date subiecte pentru admitere 2013

Descarcă documente: 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 

----------------------------------------------------------------

 

ANUNTURI ADMITERE

2014

CONSTESTATIILE PENTRU PROBELE DE MEDICINA, ASISTENTA MEDICALA GENERALA SI MEDICINA DENTARA SE DEPUN LA REGISTRATURA, SEDIUL DE PE BD. MAMAIA 124, ASTAZI, 24 IULIE, INTRE ORELE 9 SI 17.

 

----------------------------------------------------------------

 

ACTE NECESARE

 

(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 

a) Pentru cetăţenii români:

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

4. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2014, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

6. foaia matricolă în original/copie legalizată;

7. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL).

8. patru fotografii color – tip buletin/carte de identitate;

9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

 

b) Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;

3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2014, adeverinţa de bacalaureat, în original.

Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;

5. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN;

6. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;

7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

8. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. în traducere legalizată, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidaţii cetăţeni străini au obligaţia să prezinte adeverinţă medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;

9. patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

11. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

12. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

13. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

14. Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 2) şi Declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 3);

15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;

 

2012

Oferta Educațională

 

Domeniu de studiu: Sănătate

Specializări: Medicină dentară, Tehnică dentară

Acreditare:Acreditată ARACIS

Tip instituţie: Publică, de stat

 

I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

Durata– 6 ani

Număr de credite- 360

 

II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE

Durata– 6 ani

Număr de credite- 360         

 

III. SPECIALIZAREA TEHNICA DENTARĂ

Durata– 3 ani

Număr de credite- 180

 

Calendar Admitere

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERI :

16.07.2012 - 23.07.2012

Luni - Vineri : 9- 16.00;

Sâmbătă și Duminică : 9 – 12.

 

PERIOADA DE SUSȚINERE A PROBELOR:

24.07.2012 - 27.07.2012

 

TAXE

 

TAXE ADMITERE 2012:

 

Taxa  înscriere  - 100 lei;

Taxa înmatriculare – 50 lei. 

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE AN UNIVERSITAR 2012-2013:

 

Medicina Dentară -5.500 lei;

Tehnică Dentară - 4500 lei. 

 

ART. 75 Candidații declarați admiși la studii cu taxă au obligația de a achita la înmatriculare 40% din taxa anuală de școlarizare, sumă care este nerambursabilă în caz de retragere și netransferabilă în contul altei persoane. (Metodologia privind organizarea și desfășurarea Concursului de admitere la studii de licență în UOC sesiunile iulie - septembrie 2012)

 

Criterii de admitere

 

I. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

 

Concursul consta dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de Biologie.  

 

Tematica probei de  Biologie:

Manualele clasei XI-a – integral.

 

Bibliografia  probei de  Biologie:

Sunt valabile toate manualele alternative de biologie clasa a XI-a 2010-2011 integral, care se gasesc pe lista MECTS pe site www.edu.ro

 

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

Criteriul 1: Media obținută la examenul de  bacalaureat;

Criteriul 2: Nota obținută la proba scrisă la limba și literatura română /maternă de la examenul de bacalaureat.  

 

II. SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ A 2-A SPECIALIZARE

 

Se pot înscrie absolvenţii de învăţământ superior de la facultatile de stat numai din domeniul medical, cu media generală de licenţă de minim 8,00.

 

III. SPECIALIZAREA TEHNICA DENTARĂ

 

Forma de examinare: o probă de aptitudini (Modelaj din gips după un model dat).

 

Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat.

 

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

Criteriul 1: Media obținută la examenul de bacalaureat;

Criteriul 2: Nota obținută la proba scrisa la limba și literatura română /maternă de la examenul de bacalaureat.